Állattenyésztés és Takarmányozás Folyóirat Szerkesztőség

A folyóiratról

Az Állattenyésztés és Takarmányozás tudományos folyóirat:

 1. Foglalkozik az állatitermék-előállítás valamennyi ágával, beleértve az összes állatfajt, azok tenyésztését, tartását, takarmányozását és az életfolyamatokkal kapcsolatos minden kérdéskört.
   
 2. Közöl elsősorban eredeti tudományos közleményeket, de egyes esetekben a tárgykörhöz tartozó szakirodalmi áttekintéseket és szemle cikkeket, valamint időszerű termeléspolitikai koncepciókat.
   
 3. Tájékoztató céllal ismerteti az ágazathoz kapcsolódó akadémiai székfoglalókat, valamint az elfogadott tudományos értekezéseket (Ph.D., D.Sc.), beszámolókat közöl hazai és nemzetközi tudományos rendezvényekről, megjelent szakkönyveket referál, továbbá rövid összefoglalókat ismertet az egyetemek és a kutatóintézetek kiadványaiban megjelent tudományos közleményekről. Bemutatja az ágazat kitüntetettjeit.
   
 4. Igény szerint, ún. “Kiegészítő” (Supplement) kötetben, megjelentet teljes kongresszusi anyagokat, disszertációkat, esetleg más, nagyobb terjedelmű tudományos összeállításokat.
   
 5. A közleményeket magyar vagy angol, a tartalomjegyzéket, az összefoglalókat, a táblázatokat és az ábrákat magyar és angol, nyelven jelenteti meg.

A folyóirat szerkesztőségének elérhetősége

Főszerkesztő:

Prof. Fébel Hedvig
febel.hedvig[kukac]athk.naik.hu

Társfőszerkesztő:

Prof. Mézes Miklós
mezes.miklos[kukac]mkk.szie.hu

Technikai szerkesztő:

Dr. Sipiczki Bojána
sipiczki.bojana[kukac]athk.naik.hu; +36 30-714-8765

Levelezési cím:

Állattenyésztés és Takarmányozás Szerkesztősége
Állattenyésztési Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet
2053, Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
e-mail: sipiczki.bojana[kukac]athk.naik.hu

Útmutató a kéziratok elkészítéséhez

A kézirat beküldése

A kéziratok szöveges részének magyar VAGY angol nyelven, míg a cikkek címének, az összefoglalónak, a táblázat- és ábraszövegeknek, továbbá a szerzők munkahelyének és postai címének magyar ÉS angol nyelven kell elkészülnie, figyelemmel a következőkre:

 • A cikkek első változatát (összesen legfeljebb 12 oldal, oldalanként 30 sor, soronként 58–60 betű terjedelemben, plusz a táblázatok és az ábrák), számozott sorokkal kell a szerkesztőségnek megküldeni elektronikus formában. (sipiczki.bojana[kukac]athk.naik.hu). Szöveg: Times New Roman, 12-es betűtípus, Sortáv: szimpla
 • Az elfogadott közlemények javítások utáni végső változatát (szöveges rész, táblázatok, ábrák, fényképek (eredeti kép, fekete-fehérben közöljük, a színes fotó megjelentetéséért a szerzőnek fizetni kell)) elektronikus verzióban (e-mail) kell beküldeni. (sipiczki.bojana[kukac]athk.naik.hu)
 • Az összefoglalókat, a táblázatokat és az ábrákat a szövegbe, a helyükre beillesztve kérjük elküldeni.
 • A kéziratban új bekezdések, al- és fejezetcímek, továbbá az esetleg elkülönülő egyéb részek, egy-egy üres soremeléssel választandók el a főszövegtől.
 • A dolgozat tartalmáért a szerző(k) felel(nek). A szerkesztőség nyomatékosan kéri az angol nyelvű szövegrészek gondos, szakmai és nyelvhelyességi, lehetőleg anyanyelvi ellenőrzését.

A kézirat elfogadása

A beküldött kéziratokat, a szerzők nevének közlése nélkül, a szerkesztőség két bírálónak (ellentétes vélemény esetén egy harmadiknak) küldi meg, és a bírálatok alapján dönt az elfogadásról. Amennyiben az szükséges, akkor a bíráló nevének közlése nélkül, a szerkesztőségi észrevételekkel kiegészítve visszaküldi a kéziratot a szerző(k)nek, a végleges változat elkészítése érdekében. Az angol szövegeket, kizárólag nyelvhelyesség szempontjából, a szerkesztőség külön ellenőrizteti. Az elfogadott kéziratok a szerkesztőségbe érkezés dátumának feltüntetésével jelennek meg.

A kézirat összeállítása

Cím: legyen tömör és jellemző, fejezze ki a munka tartalmát. Cikksorozat esetén feltüntetendő a közlemény sorszáma (pl. 1. Közlemény, ill. 1st Paper). Lábjegyzetben megjegyzendő, ha a közlemény tudományos konferencián hangzott el. Középre igazítva, nagy, vastagon szedett betűkkel.

A szerző(k) neve és munkahelyük: kérjük megadni valamennyi szerző teljes nevét, a közlemény elkészülési helyének (intézményének) pontos elnevezését magyar és angol nyelven, továbbá a szerzők posta- és e-mail címét, valamint telefonszámát. Kérjük megjelölni a kapcsolattartó személy nevét.

Összefoglaló magyar és angol nyelven: legyen tömör, de egyben adjon teljes körű tájékoztatást a közlemény célkitűzéséről, módszereiről, eredményeiről és következtetéseiről. Az Összefoglaló a cikkével megegyező nyelven ne legyen hosszabb, mint kb. 1200 betűhely. A “második nyelven”, (ha a dolgozat angol nyelven íródott akkor értelemszerűen magyar nyelven kell megírni a 2. összefoglalót) a külföldi olvasók számára a jobb érthetőség érdekében, kérjük kiegészített változatot (célkitűzés, anyag és módszer, eredmények valamint következtetések bővebb ismertetése) minimum 2000 betűhellyel készítsenek. Kérjük az egyes szám vagy többes szám 3. személyű ragozását [Jelen közlemény célja…, A szerzők a tenyészbikákat öt csoportra osztották, majd a bikacsoportok átlagos tenyészértékét becsülték meg.]

Bevezetés és/vagy Irodalmi áttekintés: tartalmaznia kell az elvégzett kutatómunka célkitűzését, valamint a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmi referenciákat. (A szerkesztőbizottság különleges hangsúlyt helyez, hazai szerzők esetében, a magyar szakirodalom feldolgozására). Hivatkozás egy vagy két szerzőre a családnév dőlt betűvel írásával és a mű megjelenésének évszámával történhet [... munkájában Kis (1999) arról ír..., vagy ...állított be kísérletet (Kis és Nagy, 1999)]. Több szerzős közlemény esetén hasonlóan kell eljárni, azzal a különbséggel, hogy csak az első szerző neve és mtsai (az angol nyelvű közleményekben et al.), valamint ebben az esetben is, a mű megjelenésének évszáma kerül közlésre [...Kis és Nagy, (1999) megjegyzik ..., vagy ...mutatták ki Kis és mtsai, 1999; Nagy és mtsai, (1993)]. Több szerző azonos megállapítására hivatkozáskor, a megjelenés sorrendjében kell közölni a neveket.

Anyag(ok) és módszer(ek): e fejezetnek kell tartalmaznia a beállított kísérlet(ek)ben alkalmazott valamennyi anyag és módszer pontos leírását, valamint a kísérlet tervezésekor és értékelésekor alkalmazott biometriai eljárásokat. Ajánlatos a speciális vegyszerek (valamint egyéb anyagok pl. takarmány-kiegészítők, gyógyszerek, stb.) és műszerek jellemző adatait (gyártó neve és címe) is közölni.

Eredmények: a közlemény e részében kell közölni az elért eredményeket, a hozzátartozó táblázatokkal és ábrákkal (I. még alább) együtt.

Megbeszélés: ez a rész szükség szerint összevonható az “Eredmények” fejezettel. Az eredmények megvitatása, a hazai és nemzetközi szakirodalmi megállapítások tükrében.

Következtetések, javaslatok: a kísérlet eredményeiből levonható következtetések ismertetése, a gyakorlat számára átadható javaslatok.

Köszönetnyilvánítás: szükség szerint lehetséges.

Irodalom: a jegyzék csak a közleményben hivatkozott műveket tartalmazhatja, azokat azonban kivétel nélkül, az első szerző neve szerinti ABC sorrendben (névegyezés esetén a további nevek ABC sorrendje ill. az évszám szerint). Ugyanazon szerző(k) azonos évben megjelent közleményeit évszám + “a” v. “b” v. “c” jelölés különböztetheti meg. Hivatkozás folyóiratból: a szerző(k) család neve (vessző) és keresztnevének kezdőbetűje (pont) dőlt betűvel írandó, több szerző esetén a nevek között kötőjellel, a megjelenés évszáma zárójelben, a mű címe eredeti nyelven vagy angolul is, de megjegyezve, hogy mi az eredeti nyelv és van-e idegen nyelvű összefoglaló), a folyóirat megnevezése (ha van, a nemzetközileg elfogadott rövidítéssel), évfolyam v. kötetszám, kezdő és befejező oldal [Pl. WeIs, P.N.T. (1991): The description of animal farm and function. Liv. Prod. Sci., 27. 19-34. vagy Schmidt, J. – Sipőcz, P. – Sipőcz, J. (2000): Bypass protein in feeding of high-yielding dairy cows. (In Hungarian, with English summary). Állattenyésztés és Takarmányozás, 49. 37–50.]. Könyv esetében a szerző(k) és évszám (hasonlóan, mint a folyóiratokból), a könyv címe eredeti nyelven, a kiadó neve és székhelye, a könyv oldalszáma. [Pl. Baintner, K. (1982): Hogyan írjunk tudományos közleményeket? TAKEFT Kiadó, Budapest, 105.]. Amennyiben a könyv egy kiemelt fejezetére történik hivatkozás, úgy az előbbiek, de azonos szerző esetén, a következő példa szerint: Eco, U. (1991): A végső szöveg megszerkesztése. In: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest, 221–253. Különböző szerzők esetén pedig: Gyűrű, F. (1992): A ló anatómiája. In: Lótenyésztők kézikönyve, Szerk. (vagy Ed.): Bodó, I. – Hecker, W., Mezőgazda Kiadó, Budapest, 430. Egyéb közlemények (kongresszusi anyag, intézeti/egyetemi kiadvány, disszertáció, kutatási jelentés stb.) esetében, a fenti példáknak megfelelően, értelemszerűen kell eljárni.

Az irodalomjegyzékben valamennyi szerző nevét fel kell tüntetni, az “és mtsai” vagy az “et al.” nem használható. Külön felhívjuk szerzőink szíves figyelmét az idegen nevek és szavak gondos helyesírására, továbbá a folyóiratok nemzetközileg elfogadott rövidítéseinek pontos használatára.

A szerzők neve, a kéziratban, és az irodalomjegyzékben is dőlt betűvel írandó.

Táblázatok: Kérjük szerzőinket, hogy a táblázatok szerkesztésekor a következőkre legyenek figyelemmel: a táblázat sorszáma a jobb felső sarokba kerüljön, dőlt betűkkel írva; címe legyen rövid, de kifejező; elhelyezése legyen a sorokkal megegyező irányú (ne legyen fekvő formátumú), azaz ne tartalmazzon több, mint megnevezés + hét számoszlopot (legyen a lehetőségekhez képest a legegyszerűbben szerkesztve); a “fej” szöveg lehetőleg rövid legyen, használhatók az elfogadott rövidítések. A normál sorokra kereszt irányba szövegeket ne írjunk, az oszlopok és sorok első szavai nagybetűvel kezdődnek. Kerülendő ugyanazon adatok közlése táblázatban és ábrán. Csak értelmezhető mennyiségű tizedesszám közlése ajánlatos. Csillag (*, ** vagy ***) csak a szignifikancia szintek jelölésére alkalmazható, értelmezéssel a táblázat vagy ábra lábjegyzetében. Az angol (vagy magyar) nyelven nem érthető szöveget zárójelbe tett számmal [pl.:(1)] kell jelölni, majd a táblázat alatt, az angol (vagy magyar) nyelvű cím után, új sorban kezdve, a megfelelő fordítási szöveg után újra leírni [pl.:..emse (1); koca (2);.. ..gilt (1); sow (2)]. Nem fordítandók a nemzetközi szakirodalomban elfogadott rövidítések. A nem szokványos rövidítéseket értelmezni és fordítani szükséges. A táblázat sorszámát (pl.: 3. táblázat) és a lefordított címet dőlt betűvel kell írni.

Ábrák: az ábrák (fényképek) elkészítésére, értelemszerűen mindazon előírások érvényesek, mint a táblázatokra. Elküldendő kinyomtatva (alapadatok is), illetve a végső változat elektronikus verziójában (excell-ben) olyan méretben, hogy az max. 50%-os kicsinyítést, az értelmezhetőség romlása nélkül elbírjon. Kérjük szerzőinket, hogy az ábrák elkészítésekor legyenek figyelemmel a következőkre: az angol (magyar) nyelven nem érthető szöveget zárójelbe tett számmal [pl.:(1)] kell jelölni (l. táblázatok); a felhasznált rövidítések és az alkalmazott jelek, az ábra alatt, lábjegyzetben értelmezendők, [ az ábrák sorszámát, eredeti és lefordított címét, továbbá a magyarázó és a lefordított szövegeket az ábra alatt, de az ábrától függetlenül (tehát nem az ábrán) közöljék] , a vonalakat úgy kell kihúzni, hogy az arányos legyen az írott részekkel (betűk, számok, egyéb jelek).

Disszertációk: kérjük közölni a szerző nevét, a disszertáció címét és fokozatát (pl.: Ph.D. vagy D.Sc., stb.), a hivatalos bírálók nevét és tudományos fokozatát, a disszertáció rövid ismertetését, beleértve az elfogadott tudományos eredményeket, továbbá a fokozatot jóváhagyó szervezet (TMB, egyetem) nevét és a jóváhagyás időpontját. Ugyancsak közlendő, hogy a teljes terjedelmű disszertáció hol található meg, továbbá a szerző posta- és e-mail címe. Az ismertetést magyar ÉS angol nyelven, nyelvenként maximum 2500 betűhely terjedelemben kell a szerkesztőségnek megküldeni.

Egyebek

 • Kérjük szerzőinket, fogalmazzanak világosan és érthetően, a magyar nyelv szabályai [Magyar helyesírási szótár (1999): Akadémiai Kiadó, RT., Budapest, 587.] szerint. Kérjük, ha lehet, ne használjanak idegen fogalmakat, segítsék elő, hogy szakmánk nyelvezete minél jobban megfeleljen a szép magyar beszéd és fogalmazás követelményeinek.
 • Kérjük elkerülni a sorok közötti táblázatszerű szöveg és adatok közlését.
 • A görög és cirill betűket kérjük a kézirat margójára is kiírni (pl. nagy ómega). Kerülendők a lábjegyzetek. Az egyenleteket be kell számozni.
 • A közleményekben az SI mértékegységek használandók.
 • Kérjük szerzőinket, hogy beküldendő kéziratuk angol nyelvű részeit gondosan készítsék el, különös tekintettel a szakszavak helyes használatára.
 • A kéziratban dőlt betűvel kell írni a következőket: az idézett szerzők neve, a növény, állat és anatómiai tudományos elnevezések, a hivatkozott táblázat és ábra (pl.: 1. táblázat), a közhasználatú latin vagy görög szavak (pl.: in vitro).
 • A szerkesztőbizottság korábbi állásfoglalása szerint a „súly” megjelölés használatos. Gyakori a „tömeg”, vagy a „súly” és „tömeg” felváltva történő helytelen használata.
 • Folyóiratunkban a szignifikancia szint jelölésére a kis „p” betű használata az elfogadott.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra,

 • hogy mindazon kéziratokat, amelyek nem felelnek meg az előbbiekben ismertetett előírásoknak, a szerző(k)nek visszaküldje;
 • továbbá arra is, hogy szükség esetén, a kéziratban, a szakmai mondanivalót nem érintő, kisebb javításokat, módosításokat végezhessen el (pl. stiláris javítások, táblázat- vagy ábramódosítás).

A kéziratból készült utolsó, ún. “tördelt” levonatot (proof), a nyomdába küldés előtt, a szerzőknek elektronikusan megküldjük, hogy azt az eredeti szöveggel (adatokkal(!) stb.) egyeztessék, a szükséges javításokat, kék színű tollal, a szabványos korrektúra jelekkel, az aktuális sorban, a lap jobb vagy bal margóján elvégezhessék. Az eredeti kézirattól eltérő javítást, csak kivételes esetekben tud a szerkesztőség elfogadni. A levonatot, a beküldéskor kapcsolattartóként megjelölt szerzőnek küldjük ki, és kérjük azt az e-mail küldésétől számított három napon belül elektronikusan visszaküldeni.

A megjelent közleményből, a kapcsolattartóként megjelölt szerző címére, a megjelent folyóirat egy példányát díjmentesen elküldjük. Az esetleges többlet példány igényt kérjük előre jelezni.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.